ฟังวิทยุออนไลน์

อบจ.อุดรธานี ติวเข้มครู “เก่งและดี” เพิ่มขีดความสามารถการเรียนการสอน คู่ขนานคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างของนักเรียนและประชาชน

            นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี” แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค. 63 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 63 และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 63 กลุ่มเป้าหมายคือคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 คน โดยมี ดร.สนิท วงศ์แสงตา และนายภคพล โคตรชุม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

            นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคัดกรองนักเรียน การใช้เครื่องมือช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันปัญหาในวัยเรียน และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้รับวิชาความรู้เต็มศักยภาพมากที่สุด มุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่จะเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม “เก่งและดี” เป็นแบบอย่างของนักเรียนและประชาชนทุกคน เป็นแม่พิมพ์ที่ดีของคนในชุมชนและคนในชาติ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar