หนองคาย - อธิบดีอัยการภาค ๔ มอบนโยบายและมอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย 

หนองคาย - อธิบดีอัยการภาค ๔ มอบนโยบายและมอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย 
           5 ก.ค.65 ที่ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย นายปริญเดช  ศิริพานิช  อธิบดีอัยการภาค 4 มอบนโยบายและมอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในด้านคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร โดยมีคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
         นายธงไชย  ทะแพงพันธ์  อัยการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุด มีวิสัยทัศน์ (vision) ว่า "องค์กรนำในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม" โดยกำหนดให้การ “พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ" ดังนั้นสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
         นายปริญเดช  ศิริพานิช  อธิบดีอัยการภาค 4  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นช่องทางสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ วิธีการติดต่อราชการ และวิธีการเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์กรอัยการมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ความยุติธรรมอันเป็นจุดประสงค์หลัก ของกระบวนการยุติธรรมในทุกระดับเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ โดยเสมอภาคอันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และการพัฒนาประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมขององค์กรอัยการ และพนักงานอัยการและจะนำไปสู่ความสุขของประชาชนและความสงบสุขของสังคมต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag