ฟังวิทยุออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย

18 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย ซึ่งที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้แก่ นางสุดาพร ผลาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สาขานาฏศิลป์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดหนองคายได้รับสัดส่วนให้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน โดยกำหนดวันปิดรับการเสนอชื่อครูในวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 1 คน คือ นางสุดาพร ผลาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สาขานาฏศิลป์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จึงได้มีการออกประเมินผลงานตามสภาพจริงของนางสุดาพร ผลาจันทร์ ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และมีความเห็นว่านางสุดาพร ผลาจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย ได้กล่าวในที่ประชุมว่า "นางสุดาพร ผลาจันทร์ เป็นครูผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นครูผู้ทุ่มเท เสียสละ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมลูกศิษย์เสมอมา ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อนางสุดาพร ผลาจันทร์ เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย"

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะมีการจัดทำประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดหนองคาย และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

ข่าว : อรอิศรา นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                        ภาพ : อาชัญวิชญ์ เสียงบุญ , ชยากร สะวิสัย                                                                                                                                                                        บรรณาธิการข่าว : ประมุข ไทยเสถียร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar