สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (28 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย กล่าวสัมโมทนียกถา

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า "ด้วยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีเจตนารมณ์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ และสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน และเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเป็นพันธมิตรเครือข่าย ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่ ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้เป็นเครือข่ายปลอดบุหรี่ระดับจังหวัด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดหนองคาย ประกอบไปด้วย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ที่ปรึกษา) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ประธานคณะกรรมการ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (กรรมการและเลขานุการ) และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย (กรรมการ) โดยให้ร่วมกันทำงานกับทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่ ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ วางแผนดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ และเสนอรายงานการดำเนินงานรวมทั้งความคิดเห็นต่อสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

นอกจากนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดหนองคาย และได้มีการบันทึกภาพร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นสมาพันธ์ที่ไม่มุ่งหาประโยชน์การค้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะในการควบคุมยาสูบ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมยาสูบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ผลักดันสังคมในการลดการบริโภคยาสูบของสังคมไทย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตราย รวมถึงผลเสียของการบริโภคยาสูบแก่ประชากรในสังคมไทยเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าว : อรอิศรา นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                        ภาพ : ชยากร สะวิสัย                                                                                                                                                                                                   บรรณาธิการข่าว : ประมุข ไทยเสถียร


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม