ฟังวิทยุออนไลน์

เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ (แพลตฟอร์มภาครัฐ "ทางรัฐ” รวมบริการรัฐ ภายใต้ แอปเดียว)

เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ (แพลตฟอร์มภาครัฐ "ทางรัฐ” รวมบริการรัฐ ภายใต้ แอปเดียว)

 

 

จากการสำรวจของ We are social เผยสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลกผ่านรายงาน Digital 2022 Global Overview ในเดือน มกราคม 2565 พบทั่วโลกใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 62.5 โดยประเทศไทย      ติดอันดับใช้เน็ตต่อประชากรทะลุร้อยละ 77.8  เป็นอันดับที่ 34 ของโลก โดยใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 9 ชั่วโมง 06 นาทีต่อวัน ด้วยพฤติกรรมการใช้งานทางออนไลน์ของคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งการให้บริการแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

โครงการเน็ตประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ดศ. ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญา Fiber Optic ให้ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้าน โดยในโครงการของ ดศ. ได้จัดให้มีจุดให้บริการ Free WI-FI หมู่บ้านละ 1 จุด ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30/10 Mbps ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2560 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการ Wi-Fi ใหม่ประมาณเดือนละ 1-3 แสนราย

สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการที่ช่วยให้คนไทยในพื้นที่ต่างๆ สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความจำเป็นในหลายมิติ อย่างการค้าขายออนไลน์ที่จะช่วยสร้างโอกาส   สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เนื่องจากการขายของออนไลน์จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องสถานที่ และเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากชุมชน ที่นำมาโฆษณาขายออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่นั้น ๆ     สร้างความสะดวกสบายให้กับคนซื้อและผู้ขาย 

อีกมิติหนึ่งคือ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ทำให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องหยุดชะงัก เนื่องจากต้องป้องกันความเสี่ยงและลดความแออัดของพื้นที่ แม้ประเทศ   จะเผชิญกับสถานการณ์ล็อคดาวน์แต่การศึกษายังต้องเดินหน้าต่อ หลายโรงเรียนจึงต้องเริ่มปรับรูปแบบการสอนมาเป็นออนไลน์ นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกโรงเรียนโดยปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่พร้อม     จะเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบได้เหมือนกันหมดเนื่องจากขาดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ เมื่อกระทรวงดีอีเอสได้ขยายต่อยอดจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังโรงเรียน ต่างทำให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลก

 

"ทางรัฐ” รวมบริการรัฐ ภายใต้ แอปเดียว 

จากการปรับตัวของพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เปลี่ยนไป นายกรัฐมนตรีจึงได้เร่งพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลจากทางภาครัฐให้มีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ภาคประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการบริการดังกล่าวต้องตอบสนองแก่ความต้องการของประชาชน โดยภาครัฐได้ออกแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แพลตฟอร์มที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนที่เข้าสู่ยุคไร้สายความเร็วสูง ให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐแค่ปลายนิ้วสัมผัส เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานประกันสังคม,     บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ให้บริการกว่า 83 บริการของภาครัฐ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

 • การศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลหนังสือ O-Net โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 • สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) โดยแสดงข้อมูลของผู้ประกันตน ข้อมูลเงินสะสม/สมทบ และประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

 • สุขภาพ บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตามสิทธิที่ได้รับ

 • ที่ดินที่อยู่อาศัย ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน จากข้อมูลทั่งประเทศ 34 ล้านแปลง โดยสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น 

 • สาธารณูปโภค บริการตรวจสอบค่าไฟค่าน้ำและชำระค่าบริการ 

 • การงาน/อาชีพ Smart Job บริการค้นหางาน ค้นหาคนทำงาน จากกรมการจัดหางาน

 • ข้อมูลภาครัฐ อาทิ G-News บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 

 • งานยุติธรรม/กฎหมาย บริการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบริการขอรับการช่วยเหลือและบริการข้อมูลการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

 

เดินหน้าพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังให้ความสำคัญระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนทั่วประเทศ โดยครม.มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อและได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง

สำหรับระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่ใช้บริการผ่านโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 901 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9,000 แห่ง และทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อย่างน้อย 4,500 แห่ง เชื่อมโยงข้อมูลคนไข้ รองรับการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมทั้งประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลทางสาธารณสุขผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นสากล

 

แหล่งข้อมูล

 • ทางรัฐ.com

 • เว็บไซต์เน็ตประชารัฐ

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar