ฟังวิทยุออนไลน์

จังหวัดหนองคาย ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันนี้ (24 มี.ค.66) เวลา 09.30 น.  นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดของจังหวัดหนองคายให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งพบว่า จำนวนหญิงตั้งครรภ์และคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2566 มีหญิงตั้งครรภ์จำนวน 75 คน แบ่งเป็นตั้งครรภ์คลอดตามกำหนด 62 คน คลอดก่อนกำหนด 13 คน  ซึ่งที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ดังนี้ 1.มอบหมายให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการผู้แทนจาก 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ 2.คณะกรรมการ ฯ นำสื่อประชาสัมพันธ์ไปผลิตและเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของคู่รักหรือคู่สมรส การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเก็บข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนด เพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณถัดไป และสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 4.นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการระบบการบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนด 5.กำหนดให้การลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด และ 6.จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการประเมินผลโครงการ ฯ 

ทั้งนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมได้กล่าวในช่วงท้ายของการประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว : อรอิศรา นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                        ภาพ : อรอิศรา   นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                    บรรณาธิการข่าว : ประมุข ไทยเสถียร

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar