คุณกำลังรับฟัง 92.50
Play
92.50
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : 92.50
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
ผังรายการ 92.50
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่