ฟังวิทยุออนไลน์

คุณกำลังรับฟัง 92.50
Play
92.50
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : 92.50
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
ผังรายการ 92.50
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่