ฟังวิทยุออนไลน์

จังหวัดหนองคาย ประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (19 ม.ค.66) เวลา 09.30 น. นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย (เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกแปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมและกรอบแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดหนองคาย" ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 6 พ.ศ.2566-2570 อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานแกนนำเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดที่ประชาชน องค์กร หน่วยงาน เครือข่ายทางสังคมที่ทำงานส่งเสริมคุณธรรมความดีต่างๆ ที่มีอยู่ มีความตื่นตัว กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการทำงานด้านคุณธรรมของตนให้ดีมากขึ้น เปรียบเสมือนการ "สร้างบ้าน" แต่ละหลังให้เข้มแข็งเป็นชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ขยายสู่อำเภอคุณธรรม พร้อมกับการเชื่อมโยงประสานพลังกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ และมีกระบวนการยกระดับการทำงานระหว่างเครือข่ายมาสู่ความร่วมมือที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การขับเคลื่อน "จังหวัดคุณธรรม" ตามบริบทที่เหมาะสมกับจังหวัดของตนเอง เปรียบเสมือนการ "แปงเมือง" ให้มั่นคงยั่งยืน

ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการนำเสนอผลการหารือ และมีการสรุปผล (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดหนองคาย) ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ข่าว : อรอิศรา นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                        ภาพ : ชยากร สะวิสัย                                                                                                                                                                                                    บรรณาธิการข่าว : ประมุข ไทยเสถียร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม