ฟังวิทยุออนไลน์

เตรียมนำร่องวีซ่าพิเศษให้นักท่องเที่ยวฝึกมวยไทย 90 วัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว. กระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ซึ่งโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ต้องผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น พร้อมผลักดันกีฬา “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power ส่งครูมวยไทย               ไปสอนในต่างประเทศ

 

เคาะวีซ่าพิเศษ นักท่องเที่ยวเรียนมวยไทย 90 วัน

     ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ครั้งที่ 1 กล่าวถึง แผนขับเคลื่อนมวยไทย โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้

 • รัฐบาลจะสร้างมาตรฐานครูมวยไทย ทั้งการจัดอบรม พร้อมกับมอบใบรับรองประกอบวิชาชีพเพื่อส่งออกครูสอนมวย ในต่างประเทศ ซึ่งจะจัดการทดสอบและรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน            ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบุคลากรมวยไทยตามหลักสากล 

 • การจัดทำวีซ่าพิเศษให้กับบรรดาชาวต่างชาติที่สนใจอยากมาเรียนมวยไทย จากเดิมเป็นนักท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยได้ 60 วัน แต่หากมาเรียนมวยไทย ก็จะอยู่ได้เพิ่มอีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน

 • การสนับสนุนเว็บไซต์ NOW Muay Thai ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ชาวต่างชาติที่จะมาเรียนมวยไทย สามารถเข้ามาเลือกหลักสูตร สถานที่เรียนได้ทั่วประเทศ

มวยไทยหนุนการท่องเที่ยวเติบโต

     “มวยไทย” ถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทย และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

 

ข้อมูลจากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 พบว่าการท่องเที่ยว             เชิงกีฬามีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเฉพาะตลาดมวยไทย มีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 5 ซึ่งในปี 2562 ตลาดมวยไทยเติบโตได้ที่ร้อยละ 10 มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นกว่า 1.2 แสนล้านบาท หรือเทียบเท่ากับมูลค่ารวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

     อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า “มวยไทย” จะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้รายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้กว่า 3.38 ล้านล้านบาทได้ ซึ่งในไทยมีค่ายมวยและยิมมวยไทยกว่า 5,000 แห่ง             ทั่วประเทศและมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

นายกฯ ย้ำระวังมิจฉาชีพอาจทำมวยไทยเสียชื่อ

นายกฯ กล่าวว่า กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่นำรายได้ให้กับประเทศ              โดยสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ เช่น เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี หรือ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาศึกษามวยไทย และสร้างรายได้             ให้ประเทศมากมาย ขอฝากให้สมาคมระมัดระวังมิจฉาชีพ หลอกลวงนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลเสียและภาพลักษณ์ของประเทศไทย

 

นายกฯ ประชุม คกก.ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/67

     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ ข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขา โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. เห็นชอบกรอบงบประมาณ 3,000,000 บาท สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ 3 เทศกาล มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับ             การพิจารณา

3. เห็นชอบหลักการ งาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” โดยนายกฯ ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมงานเนื่องจากเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ  ต้องหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม

4. เห็นชอบให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ มีหน้าที่ ดังนี้ 

 • จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ จัดสรรงบประมาณ                 การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพ

 • ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์

 • ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

 • ประสาน และบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

 • ซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม เผยแพร่ความคืบหน้า ผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 

 • แต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นกรรมการและเลขานุการ            ร่วมในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

 •  

  5. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar